Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

6 כלים פרקטיים לניהול צוות מנצח

למנהלים בדרג הביניים השפעה משמעותית על ההצלחה העסקית של הארגון. הם אחראים על ביצועי העובדים, מחוברותם לארגון ומעורבותם הארגונית, שביעות רצון הלקוחות, החדשנות בארגון ואף על הביצועים הפיננסיים בצורה ישירה או עקיפה.

המעבר לניהול מחייב טרנספורמציה אישית – מעבר מתפישה של מבצעים מצוינים לתפישה של מנהלים.

התהליך המוצע יצמיח את ראשי הצוותים בתפקידם ויקנה להם מיומנויות וכלי ניהול פרקטיים להתמודדות עם האתגרים אותם הם פוגשים בחיי היומיום.