Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

6 כלים פרקטיים לניהול צוות מנצח

FC new logo.jpg

למנהלים בדרג הביניים השפעה משמעותית על ההצלחה העסקית של הארגון. הם אחראים על ביצועי העובדים, מחוברותם לארגון ומעורבותם הארגונית, שביעות רצון הלקוחות, החדשנות בארגון ואף על הביצועים הפיננסיים בצורה ישירה או עקיפה.

המעבר לניהול מחייב טרנספורמציה אישית – מעבר מתפישה של מבצעים מצוינים לתפישה של מנהלים.

התהליך המוצע יצמיח את ראשי הצוותים בתפקידם ויקנה להם מיומנויות וכלי ניהול פרקטיים להתמודדות עם האתגרים אותם הם פוגשים בחיי היומיום.

bottom of page